Existují různé druhy inteligence?

Mnoha psychologům se nelíbilo dívat se na inteligenci jako na jeden jediný koncept, jednu schopnost lidské mysli. V roce 1983 přišel americký psycholog Howard Gardner s dodnes velmi diskutovanou teorii mnohočetných inteligencí. V ní vymezil sedm různých druhů inteligence, které by mnohem lépe měly obsáhnout rozmanitost lidských schopností.

Tvrdí, že dítě, které se tak lehce neučí matematické operace jako jiní, nemusí být méně inteligentní. Může být totiž silnější v jiném druhu inteligence, například lépe zvládá jazyky. Podle Gardnera by se tak mělo ke každému člověku přistupovat individuálně a neměřit v IQ testech jakousi „celkovou inteligenci“, ale naopak každý druh zvlášť.

Druhy inteligence

  • Tělesně-pohybová inteligence - lidé s tímto druhem inteligence se výborně učí vše zahrnující pohyb, například sporty nebo tanec, často mají tzv. pohybovou paměť – pamatují si věci skrze své tělo spíše než obrazy nebo slova
  • Interpersonální inteligence - projevuje se v mezilidských vztazích a při jednání s jinými lidmi; lidé s vysokou interpersonální inteligencí bývají extroverti, citliví na náladu ostatních a dobře pracují ve skupině
  • Verbálně-jazyková inteligence - jak dobře umí jedinec zacházet s jazykem, vyjadřovat se (i písemně), jak rychle se učí nový jazyk, apod; lidé s vysokou verbálně-jazykovou inteligencí jsou dobří v psaní, čtení, vyprávění příběhů a učí se nejlépe čtením, psaním poznámek, posloucháním a diskusí
  • Logicko-matematická inteligence - zahrnuje numerické schopnosti, tzv. kupecké počty, ale i abstraktní myšlení, schopnost logické analýzy a logického usuzování, blíží se nejvíce tomu, co označujeme „tradiční“ inteligencí
  • Intrapersonální inteligence - týká se introspekce a sebereflexe, tito lidé bývají často introverti a raději pracují sami; jsou si vědomi sami sebe a schopní dobře porozumět vlastním emocím a motivacím, nejlépe se učí, když se mohou věnovat problému v klidu sami
  • Vizuálně-prostorová inteligence - osoby s vysokou vizuálně-prostorovou inteligencí jsou dobří ve vizualizaci a mentální manipulaci objektů, lehce řeší puzzle či hlavolamy, mají dobrou vizuální paměť a také orientaci
  • Hudební inteligence - zahrnuje poslechové schopnosti, cítění rytmu a hudby; takto nadané osoby mají dobrý hudební sluch - někdy dokonce absolutní - jsou dobří ve zpěvu, hraní na hudební nástroje nebo skládání hudby; při učení si rádi pouštějí hudbu na pozadí
Nacházíte se: Online IQ Testy » Druhy inteligence